Domestos 750ml, bílý

Kód produktu (SKU):

  4531440MR
Sdílet e-mailem
X
Domestos 750ml, bílý
75,00 Kč  bez DPH
90,75 Kč s DPH
kus
Tento produkt není momentálně k dispozici

Popis

  • Vysoce účinný prostředek na čištění WC a sanitární keramiky, odstraňuje vodní kámen a vápenaté usazeniny.
  • Signální slovo: Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komu

Informace o produktu

Název produktu Domestos 750ml, bílý
Prodejní jednotka kus