Příručka ke snižování množství odpadu ve firmách

V době společenské odpovědnosti firem (CSR – Corporate Social Responsibility) a zájmu o životní prostředí se nakládání s odpady a snižování odpadu stává ve firmách důležitým tématem.

CSR2204014PIC1

Nakládání s odpady ve firmách coby environmentální i ekonomický problém vyžaduje zavedení cílených postupů a organizačních strategií vedoucích ke skutečnému zlepšování. Zde je několik tipů a informací, které vám pomohou optimalizovat nakládání s firemním odpadem.

Jak zlepšit nakládání s odpady ve firmách?

Pokud čtete tyto řádky, je to pravděpodobně proto, že jste se již zabývaliotázkou zpracování odpadů ve vaší firmě a souhlasíte s tím, že je nutné k této problematice přistupovat zodpovědně. Znalost evropských předpisů a používání kvalitních zdrojů, které splňují platné normy, jsou dvěma velmi důležitými prvními kroky.

Abyste mohli předpisy dodržovat, musíte je dobře znát

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 je nutné chápat a dodržovat několik hlavních zásad pro sběr a zpracování odpadů a obalů:

Preventivní opatření: je nutné znát skutečné nebo hypotetické dopady látky nebo materiálu na životní prostředí nebo lidské zdraví, aby bylo možné přímo ovlivnit zdroj znečištění.

Zásada „znečišťovatel platí“, která byla přijata Jednotným evropským aktem v roce 1987, spočívá v prevenci a nápravě škod na životním prostředí tím, že se náklady spojené s bojem proti znečištění připisují původci nebo současnému či bývalému držiteli odpadu.

Informovat o nutných opatřeních, jež je nutné přijmout, aby se výrobek nebo materiál nestal odpadem, je předpokladem prevence.

Příprava odpadu k opětovnému použití: jak kontrolovat, čistit a opravovat odpady a obaly pro nové použití.

Recyklace: odpad a obaly lze zpracovat a přeměnit na nové látky, materiály nebo předměty.

Energetické využití po recyklaci: odpad a obaly lze využít jako surovinu pro výrobu energie.

Likvidace: odpad a obaly se likvidují spalováním nebo skládkováním.

Podpora při nakládání s nebezpečným odpadem a jeho monitorování.

Používání kvalitního vybavení v souladu s normami

Různé kontejnery pro sběr odpadu, které jsou pravidelně podrobovány přísným zkouškám, musí být vybírány s ohledem na jejich pevnost, ergonomii a soulad s platnými normami.

 • Vyberte odpadkové koše z materiálu vhodného pro dlouhodobou udržitelnost.
 • Recyklační kontejnery by měly být vyrobeny z odolného materiálu a v ideálním případě by měly splňovat normu EN 840 pro svoz odpadu.
 • Odpadové pytle je nutné vybírat podle velikosti a materiálu, s upřednostněním stahovacích šňůrek. Certifikaci kvality a spolehlivost odpadových pytlů řeší norma EN 13 592.

Jak organizovat nakládání s odpady v podniku?

Evropská unie stanovila 10 cílů v oblasti sledování a nakládání s odpady a recyklace obalů, které mají být splněny do roku 2035.

Postup při nakládání s odpady

Je nutné podniknout několik kroků ke snížení množství odpadu, k optimalizaci nákladů a přípravě na jednání s poskytovateli sběrných a recyklačních služeb:

 • Krok 1: Audit odpadů. Zahrnuje provedení kompletní analýzy produkce odpadů a obalů ve firmě;
 • Krok 2: Optimalizace vnitřních toků. Tento krok spočívá ve snížení produkce odpadu, používání vhodného zařízení, v optimalizaci vnitřních procesů zpracování odpadu a zpracování odpadu přímo ve firmě;
 • Krok 3: Analýza potenciálu recyklace. Tento přístup oběhového hospodářství spočívá v přeměně odpadu na výrobky;
 • Krok 4: Podepsání smluv s poskytovateli sběrných a recyklačních služeb s cílem snížit náklady na sběr odpadu.

Zavedení oběhového hospodářství s cílem snížit množství odpadu

Přístup založený na oběhovém hospodářství zahrnuje využití části odpadu po recyklaci a jeho přeměnu na výrobky určené k dalšímu prodeji. Obecné zásady pro zavedení oběhového hospodářství jsou následující:

 • Identifikujte odpadový materiál a určete jeho fyzikálně-chemické vlastnosti;
 • Proveďte studii technické a ekonomické proveditelnosti s cílem odhadnout potenciál přeměny odpadu na nové výrobky a změřit ziskovost;
 • Uveďte nové výrobky na trh.

Obecně lze říci, že pro úspěch projektu oběhového hospodářství je důležité dodržovat postup založený na několika základních principech, jako jsou:

 • Zohlednění hodnoty budoucího výrobku;
 • Plánování a začlenění výrobních nákladů do hodnoty nového výrobku;
 • Budování sítě na základě zjištěných příležitostí s cílem vytvořit příznivé podmínky pro výhodné obchodní vztahy;
 • Včasné plánování logistického aspektu;
 • Výběr vhodného partnera, který si je vědom výzev a přínosů oběhového hospodářství.

Třídění odpadu a CSR: jaké jsou nejlepší postupy?

EcoVadis je platforma, která hodnotí výkonnost podniků v oblasti CSR a přiděluje jim hodnocení, které odráží úroveň jejich investic do udržitelného rozvoje na mezinárodní úrovni.

Z 21 hodnotících kritérií, která bere společnost EcoVadis v úvahu, se 9 týká životního prostředí a 2 konkrétně procesu nakládání s odpady.

Pro co nejlepší uplatňování politiky CSR ve firmě v oblasti nakládání s odpady doporučuje společnost EcoVadis některé osvědčené postupy, jako je například vytvoření „dobrovolných sběrných míst“. Tato praktická pomůcka pro sběr a třídění odpadu je poměrně jednoduchá na zavedení, její trvalé začlenění do firemních procesů je však náročnější:

 • Na strategických místech rozmístěte vhodné nádoby (do dopravních koridorů, u kávovarů, tiskáren atd.) a zajistěte jejich pravidelné vyprazdňování;
 • Zaveďte jasné značení, které podporuje a usnadňuje sběr, třídění, a tedy i recyklaci odpadu;
 • Před rozmístěním nádob na strategická místa proveďte informační kampaň.

Pro lepší nakládání s odpady ve firmách si přečtěte naši příručku a tipy, jak zajistit účinnou prevenci a zpracování odpadů.