Jak postupovat při značení firemního parkoviště

Ještě než začnete na firemní parkoviště umisťovat značky a závory, potřebujete souhlas místního silničního úřadu. Přečtěte si, jak postupovat, aby bylo značení v souladu se zákonem.

image1 (1)

Nejprve základní rozdělení – firemní parkoviště může být:

  • soukromé (na pozemku firmy), 
  • nebo může fungovat jako vyhrazené parkovací stání na pozemku obce. 

Vyhrazené parkovací stání povoluje na dobu určitou místní silniční správní úřad. A protože je dle Zákona o pozemních komunikacích (č. 13/1997 Sb.) v takových případech vlastníkem parkovacích míst obec (nebo kraj), zodpovídá i za zřizování a údržbu značek.

V tomto článku se budeme věnovat jen soukromým parkovištím na pozemku firmy.

Soukromá parkoviště se většinou řadí mezi tzv. účelové pozemní komunikace. Znamená to, že jde o pozemní komunikaci, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi.

Z těchto důvodů pro značení parkoviště platí úplně stejná pravidla, jako pro jiné silnice či parkoviště. Vodorovné ani svislé značky tam svévolně umisťovat nemůžete, potřebujete k tomu souhlas místního silničního úřadu. A to platí i pro omezení vjezdu veřejnosti umístěním závory.

Pokud si nejste jistí, zda vaše parkoviště je nebo není pozemní komunikací, obraťte se na místní silniční úřad, který vede seznam všech pozemních komunikací

Jak postupovat, když chcete umístit značky na soukromé parkoviště

  1. Před samotným značením firemního parkoviště, musíte od městské části získat tzv. osvědčení existence veřejně přístupné účelové komunikace, které vás pak oprávní k umístění značek. 
  1. Poté si nechte zhotovit návrh řešení dopravního značení na míru. Tím pověřte nejlépe odborného projektanta nebo někoho, kdo má s tímto tématem zkušenosti a zná příslušné předpisy –  například kolik míst je třeba vyhradit pro držitele ZTP/P.
  1. Návrh značení vám poté schválí místní silniční správní úřad. K návrhu se vyjadřuje také Dopravní inspektorát Policie České republiky.
    Počítejte proto s 2–3měsíčním řízením.
  2. Pokud je návrh schválen, můžete značky umístit a jejich dodržování je vymahatelné. To znamená, že Policie ČR může neoprávněně parkující řidiče pokutovat.

Jak značit soukromé parkoviště

Pro označení jednotlivých parkovacích míst použijte modré příkazové tabulky. Podpoříte tak bezpečnost a pořádek na parkovišti.

Jak je to s šířkou parkovacích míst

Dle normy ČSN 73 6056 musí rozměry parkovacích míst:

  • mít alespoň 2,5 metru na šířku
  • a alespoň 5 metrů na délku.

Některá auta ale budou mít problém se do šířky 2,5 m pohodlně vejít, proto doporučujeme nechat více místa. Ke značení rovných parkovacích čar na vozovce doporučujeme použít značkovací vozík a odolné barvy. Nám v Manutanu se osvědčily třeba tyto Easyline Edge

Pravidla silničního provozu platí i na soukromých parkovištích 

U soukromých parkovišť platí stejné dopravní předpisy, jako na těch veřejných. V areálech firem oddělených od veřejných komunikací závorou krom běžných pravidel ale místa pro parkování či další specifika provozu určuje a obvykle zpřísňuje vlastník areálu.

Platí však, že i na těchto neveřejně přístupných komunikacích, musí vlastník veškerou úpravu provozu (včetně značení) projednat s obecním úřadem s rozšířenou působností, jehož úkolem je dohlížet na zajištění bezpečnosti. 

Přečtěte si víc o tom, jak fungují pravidla silničního provozu v uzavřených areálech firem. 

Veškeré dopravní značení musí splňovat technické normy. Pokud chcete mít jistotu, že normy splňujete, vyberte si z naší nabídky dopravního značení.

A pokud si na našem e-shopu nevyberete, rádi vám připravíme nabídku na míru. Zavolejte svému obchodnímu zástupci nebo na zákaznickou podporu (800 24 24 24) a společně vymyslíme řešení na míru vaší firmě.


Další články, které vám pomohou