Jak účinně informovat zaměstnance o bezpečnosti práce?

Každé pracoviště má svá bezpečnostní rizika a je úkolem zaměstnavatele udělat všechno pro to, aby byla minimalizována. Vhodné zabezpečení pracovních prostor přispívá ke spokojenosti pracovníků a ke zlepšení pracovních podmínek. Zaměstnanci jsou vystaveni různým druhům rizik. Záleží na náplni práce a na konkrétním pracovišti. Po přečtení tohoto článku se naučíte rozpoznávat rizika, která vašim pracovníkům hrozí, a získáte rady, jak přijímat efektivní preventivní opatření. Klíč k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci tkví v efektivním informování zaměstnanců.

A00167PIC1-1-min-1536x1025

Na jaká bezpečnostní rizika by si měli dát pozor pracovníci logistiky?

Nehledě na obor činnosti by měly všechny firmy vyhodnotit situaci na pracovišti a rozhodnout, jak co nejlépe informovat zaměstnance o problematice BOZP. Je nutné vzít v úvahu celou řadu faktorů (povahu práce, typ pracoviště atd.). Jinými slovy, každá práce má svá vlastní rizika.

Pracovníci ve skladech jsou především ohroženi úrazy a nemocemi z povolání, které jsou většinou způsobeny některou z muskuloskeletárních poruch (tzv. MSP). V Evropě postihuje toto onemocnění 3 z 5 zaměstnanců. Mezi MSP patří například poškození či bolesti kloubů a další obtíže způsobené opakovanou činností.

MSP mohou vyústit v chronické bolesti, dokonce v invaliditu. Nejenže jsou muskuloskeletární poruchy hrozbou pro zdraví zaměstnanců, která přesahuje dobu jejich pracovního poměru, představují také riziko pro fungování firmy následkem personálních výpadků. Jak tedy předcházet vzniku muskuloskeletárních potíží ve skladech a zaručit bezpečnost a zdraví pracovníků?

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA) zjistila, že rizikové faktory vzniku muskuloskeletárních poruch mohou být fyzické, biomechanické, ale také organizační a psychosociální:

  • manipulace s těžkými břemeny,
  • opakované pohyby,
  • nepřirozené a statické polohy,
  • vibrace, špatné osvětlení nebo přehřáté či chladné pracovní prostředí,
  • dlouhotrvající práce či práce ve vysokém tempu,
  • práce bez přestávek,
  • nedostatek autonomie při práci,
  • šikana a obtěžování.

Pracovníci logistiky čelí rizikům úrazu souvisejícím s používáním zdvihacích zařízení či manipulací s nebezpečným zbožím. Za účelem ochrany mají tito pracovníci k dispozici ochranné prostředky.

Ve skladech mohou být také nainstalovány bezpečnostní skříně, ve kterých mohou být uskladněny nebezpečné produkty. Díky tomu nebudou zdraví a bezpečnost zaměstnanců ohrožovat škodlivé, hořlavé nebo žíravé látky.

Na pracovišti může riziko úrazů snižovat také bezpečnostní značení. Cedulím a bezpečnostním piktogramům rozumí každý a provoz ve skladech je díky nim jednodušší. Bezpečnostní značení umístěné ve venkovních prostorech může mít funkci zákazu, upozorňovat na nebezpečí či značit únikové cesty.

Zaměstnanci by měli při práci dodržovat hygienická pravidla, zejména na ochranu proti šíření Covidu-19 (např. nošení respirátorů a rukavic). Na pracovišti by měly být neustále k dispozici nejen lékárničky, ale také osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), jejichž účelem je chránit pracovníky před veškerými riziky, které práce ve skladu přináší (manipulace s nebezpečnými látkami, hluk, ostré předměty, svalová únava atd.).

Je naprosto klíčové informovat zaměstnance o existujících rizicích prostřednictvím preventivních opatření a vybízet je k bezpečnému chování.

Jakým způsobem lze minimalizovat bezpečnostní rizika u pracovníků na home-office?

Během koronavirové pandemie se práce na dálku velmi rozšířila. Tento nový způsob práce přináší zaměstnancům mnohé výhody. Mimo jiné ušetří na dojíždění a získají více autonomie v práci.

To ale neznamená, že by jim nehrozila žádná bezpečnostní rizika. Prevence pracovních rizik u pracovníků na dálku se zaměřuje především na omezení sedavého způsobu života, zmírňování pocitu izolace a boj proti „non-stop životu online“.

Sedavý způsob života může být příčinou kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky, obezity i psychických poruch. V rámci BOZP opatření je proto nutné pracovníkům na home-office připomínat, že si také musí dělat přestávky a věnovat se fyzickým aktivitám.

Současně může zaměstnavatel pracovníkům poskytnout vhodné vybavení pro práci z domova, například ergonomické zařízení (kancelářskou židli, polohovatelný stůl atd.). Dále také například headset je skvělým pomocníkem pro pohodlnější komunikaci mezi zaměstnanci. V neposlední řadě můžete využít stolové akustické paravány, které do jisté míry eliminují rušivé zvuky. I to je způsob, jak zajistit pracovníkům na home-office co nejlepší pracovní podmínky.

Dalším rizikem práce z domova je pocit izolace. Ten může být způsoben odloučeným pracovištěm, ale také všeobecným pocitem izolace od společnosti. S tímto problémem lze bojovat vhodným způsobem řízení zaměstnanců. Je úkolem vedoucích pracovníků zavádět opatření a nástroje pro spolupráci, které budou posilovat pocit soudržnosti. Někteří zaměstnanci budou potřebovat školení na takové nástroje, a to je nutné zajistit.

Non-stop život online pracovníků začíná být rizikem v okamžiku, kdy nedokáže zaměstnanec na home-office rozlišovat pracovní dobu a mimopracovní dobu. Nedostatek rovnováhy mezi pracovním a osobním životem může mít negativní důsledky pro společenský život i duševní zdraví pracovníků. S tímto problémem může pomoci například práce z coworkingových center nebo používání technologií pro lepší time management.

Práce na dálku představuje rizika i pro firmu jako takovou, protože citlivé údaje společnosti jsou náchylnější ke kyberútokům. Abyste omezili toto riziko, je třeba po zaměstnancích vyžadovat, aby jednali v souladu s bezpečnostními předpisy na ochranu dat.

Jak zaměstnance přimět k bezpečnému chování při práci?

Jak přesvědčit zaměstnance o důležitosti bezpečnosti práce? Úspěšná prevence bezpečnostních rizik na pracovišti vyžaduje osobní přispění každého pracovníka. Chcete-li, aby vaši zaměstnanci postupovali při práci bezpečně, musíte budovat firemní kulturu zaměřenou na zdraví a bezpečnost.

Prvním krokem k zajištění bezpečnosti zaměstnanců při práci je poskytnutí vhodného vybavení pro pracovníky ve skladech i kancelářích. Ergonomický nábytek a vybavení napomáhají zaměstnancům pracovat ve zdravějších polohách a chrání tak před vznikem muskuloskeletárních poruch. Kupříkladu počet pohybů určených k vykonání určitého úkolu minimalizují vhodně uspořádané pracovní stanice a promyšlené rozmístění nábytku. Riziko pracovních úrazů rovněž snižují chytře vybavené dílny.

Díky neustálému zlepšování pracovních metod dochází k optimalizaci pracovních podmínek a produktivity. Přijetím této strategie v rámci politiky BOZP lze zavádět rychlá nápravných opatření v momentě, kdy dojde k identifikaci rizika, kterému lze předcházet.

Zaměstnance můžete motivovat k dodržování BOZP opatření tím, že na ně budete delegovat část odpovědnosti. Mluvte o rizicích, kterým jsou zaměstnanci v práci vystaveni, pozitivním způsobem a podporujte komunikaci. Pravidelným zveřejňováním zpráv o zjištěných rizicích a skoronehodách také přispějete ke zvyšování informovanosti na toto téma.

Jakým způsobem probíhá informování a školení na pracovišti?

Zákonné povinnosti firem s ohledem na zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při práci stanoví evropské právní předpisy. Rámcová evropská směrnice pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci definuje základní principy ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a obsahuje také povinnosti zaměstnavatelů s ohledem na řízení rizik. Zaručuje minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví, ale členské státy si mohou zachovat nebo přijmout přísnější opatření. Ovšem základní povinnosti uvedené ve směrnici, jako je plánování preventivních opatření, musí být respektovány vždy.

Správný přístup k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci začíná vyhodnocením rizik a podrobnou diagnostikou, na jejichž základě dojde k formulování vhodné strategie a následně jejím rozvinutím ve formě konkrétních opatření. Je vhodné ustanovit pracovníka odpovědného za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, který tento projekt povede a bude komunikovat se zaměstnanci.

Zaměstnancům musí být také poskytnuta dokumentace s potřebnými informacemi a preventivními opatřeními, která vznikne na základě výše zmíněného vyhodnocení rizik. V blízkosti každého rizikového pracoviště mohou být umístěny cedule upozorňující na konkrétní rizika. Prevence rizik probíhá formou školení, které absolvuje každý zaměstnanec po nástupu do firmy. Naplánujte pravidelné opakované školení, aby byly informace zaměstnanců o preventivních opatřeních vždy aktuální.

Další možností je uspořádat workshop, kterého se budou účastnit zaměstnanci, vedoucí pracovníci i majitelé společnosti, a na něm společně sepsat zásady bezpečnosti při práci. Podobné akce může organizovat personální oddělení, nebo třeba externí společnosti. Zapojíte-li do vytváření zásad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a kvalitu pracovního života pracovníky na všech úrovních společnosti, zvýšíte jejich zájem o věc a posílíte soudružnost kolektivu. Budování „spokojeného pracoviště“ představuje jeden z cílů společenské odpovědnosti firmy Manutan. Stáhněte si naši příručku pro budování spokojeného pracoviště, která vám pomůže zvýšit spokojenost zaměstnanců a přispět jak k osobnímu rozvoji zaměstnanců, tak k úspěchu celé firmy.


Další články, které vám pomohou