Co patří do nebezpečného odpadu a jak s ním nakládat

Autobaterie, barvy, chemikálie, lepidla… Co dalšího patří do nebezpečného odpadu? Informaci o tom, zda je odpad nebezpečný, najdete vždy na obalu od výrobce. Přesto je dobré vědět, o které látky jde a jak s nimi ve firmě nakládat.

pexels-jan-yuao-tao-gento-10058479

Nebezpečené odpady negativně ovlivňují životní prostředí i lidské zdraví. Ledabyle pohozený nebezpečný odpad v přírodě znečišťuje půdu, vodu i ovzduší – tím pádem negativně působí na rostliny, zvířata i pitnou vodu. 

Toxické látky u člověka způsobují otravy, poškození orgánů nebo dlouhodobé zdravotní problémy. Radioaktivní látky zase vyzařují nebezpečné záření. Nesprávně uchovaný infekční odpad může dál šířit nemoci nebo způsobovat infekce. Abyste se těmto problémům vyhnuli, musíte nebezpečný odpad správně skladovat i likvidovat.

Jak poznáte, co patří do nebezpečného odpadu

Na každém obalu najdete unikátní kód odpadu (který určuje katalogu odpadů), název odpadu a případně také symbol nebezpečného odpadu. Dále je uveden také výrobce daného produktu (a tím pádem odpadu) a datum výroby.

Nebezpečný odpad podle zákonů

Pokud jsou pokyny výrobce nejednoznačné nebo jste ztratili obal a potřebujete se ujistit, kam danou věc vyhodit, řiďte se vyhláškou č. 273/2021 Sb. Podle ní je nebezpečný odpad takový, který obsahuje:

  • látky nebezpečné pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí – těžké kovy, organické sloučeniny, PCB (polychlorované bifenyly), pesticidy, kyseliny a zásady,
  • infekční látky – biologické materiály, lékařský odpad a chemické odpadní látky,
  • radioaktivní látky nebo jiné zdroje ionizujícího záření.

Dále se za nebezpečný považuje odpad, který může mít:

  • explozivní nebo hořlavé vlastnosti – kapaliny s nízkým bodem vznícení, plyny a pyrotechnické látky,
  • korozivní vlastnosti – kyseliny, alkalické látky a soli,
  • toxické vlastnosti – organické sloučeniny, kovy a halogenidy,
  • ekotoxické vlastnosti – pesticidy, herbicidy, oleje a ropné produkty.

Pro lepší představu uvádíme několik příkladů nebezpečného odpadu: autobaterie, různé druhy barev, čisticí prostředky, chemikálie a hadry od chemikálií, lepidla, chladicí kapalina, motorový olej, ředidlo, teploměr. Nezapomeňte ani na kategorii infekčních odpadů, které nevznikají jen u lékařů, ale taky v kadeřnictvích, kosmetických a tatérských salonech.

Při domácím použití se zbytky nebezpečných látek a obaly nosí do sběrného dvora do kontejneru na nebezpečný odpad, případně se postupuje dle informací uvedených na obalu výrobku.

TIP: Na stránkách Samosebou třídím si můžete ověřit, jak se třídí další konkrétní druhy odpadu.

Jak musí s nebezpečným odpadem nakládat firmy

Každá firma musí mít vlastní označené nádoby na uchovávání nebezpečného odpadu a vést evidenci odpadů. „Předání odpadů svozové společnosti je potřeba prokázat fakturou nebo smlouvou a jednou ročně musí firma ohlásit, zda nepřekročila zákonný limit. Ten je 600 kg vyprodukovaných nebezpečných odpadů za rok,“ doplňuje Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství.

TIP: Přečtěte si celý rozhovor s Petrem Havelkou o tom, jaké popelnice a koše musíte pořídit do firmy. >>

Pokud nebezpečné odpady vznikají pravidelně, doporučuje Havelka způsob jejich ukládání konzultovat s odbornou odpadovou společností. Vždy však platí, že musíte nebezpečný odpad shromažďovat odděleně v odpovídajících nádobách, které zabrání jeho úniku. „Firmy to obvykle řeší tak, že mají na nebezpečný odpad speciální sklady a teprve v nich jsou umístěny jednotlivé nádoby nebo záchytné vany. Nádoby, stejně jako vstup na pracoviště nebo do skladu s nebezpečným odpadem, musí být označeny příslušným symbolem,“ říká Havelka.

Pokud produkujete nebezpečný odpad pravidelně, musíte mít k dispozici podrobný popis tohoto odpadu a údaje k bezpečnosti práce a první pomoci. Tyto informace umístěte viditelně na všechna místa, kde se s nebezpečným odpadem manipuluje. A taky své kolegy důkladně proškolte. 

TIP: Připomeňte si první pomoc při práci s chemikáliemi. >>  

Přesun nebezpečného odpadu vždy hlaste

Každou přepravu nebezpečného odpadu nahlaste do systému evidence přeprav, tzv. SEPNO. Za nahlášení zodpovídá primárně odesílatel odpadu, ale do systému může údaje přidat i odborná odpadová firma (tedy příjemce). Ta potvrdí, že odpad přijímá a ukončuje jeho přepravu.

Místo (např. pobočka vaší firmy), kam odpad uložíte, se považuje za sklad odpadů firmy. K tomu musíte získat povolení krajského úřadu, mít zpracovaný provozní řád. Musíte plnit i další povinnosti nejen podle odpadového zákona, ale také stavebního zákona, zákona o ochraně vod a dalších. Záleží na tom, v jakém oboru podnikáte a na charakteru odpadu.

Pokud potřebujete pomoct s výběrem nádob na ukládání odpadu nebo jiného vybavení do firmy, ozvěte se nám.


Další články, které vám pomohou